Home Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelem

A grammarlab.hu elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik ezt a weboldalt. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a regisztrált tagok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Eme lap tartalma leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az eme oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés célja módosulhat, melyről az oldal értesíti a felhasználókat.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a grammarlab.hu különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (?Infotv.?), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a grammarlab.hu weboldal gyűjti. (elérhetőségek, további adatok: Impresszum)

2. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti ? cookie szabályzatot.

Az Önt érintő adatok, melyeket a weboldal gyűjt a következők: a felhasználónév, az elektronikus levélcím, továbbá rendszeradatok. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá a weboldal bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. További adatokat nem kell megadni az oldalra való regisztrációhoz, de vannak opcionális adatok is, melyeket Ön adhat meg ha szeretne. Ennek a célja csupán a profil teljesebbé tétele.

Ezek a következők: vezetéknév, keresztnév, kapcsolattartási adatok (weboldal és közösségi hálózatokon lévő elérhetőségek)

A weboldal nem tartalmaz semmilyen érzékeny adatot a felhasználóról.

A grammarlab.hu minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan és, ha szükséges, naprakészek legyenek.

Összefoglalva az alábbi személyes adatok kezelése történik:

?         felhasználónév

?         elektronikus levélcím

?         rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

Opcionális, önként megadható adatok:

?         Vezetéknév

?         Keresztnév

?         Weboldal

?         Közösségi hálózatokon lévő elérhetőségek

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?

A Tulajdonos kötelezi magát, hogy a jogi és törvényes úton kezeli az adatait, ettől nem térhet el.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz: kommentelés, vélemény írása a cikkekhez és a fórumhoz.

4. Az adatkezelés ideje

Az adatokat a regisztrációtól kezdődően az érintett kérésére vagy önállóan történő törlésig tároljuk és használjuk fel.  Azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére, melyet a felhasználói adatlapon tud megtenni bármikor.

A törlés ugyanakkor történhet írásban is. Amennyiben azonban sehogy sem igényi a törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű.

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?

A grammarlab.hu nem osztja meg senkivel az Ön adatait semmilyen célból. Az oldal esetleges hírdetői külsős ügyfelek, akik vagy kattintás, vagy a megjelenés időtartamát fizetik, így nincs szükségük a felhasználók adataira. A grammarlab.hu soha nem folytatott marketing tevékenységet e-mail címek felhasználásával és nem is tervezünk ilyen stratégiát a jövőben sem. A megadott regisztrációs adatokat így az oldal Tulajdonosán kívül senki más nem ismerheti.

Az oldalon található Facebook és Youtube linkek csupán hivatkozások a Facebook és Youtube csatornáinkra.

6. Az adatok biztonsága

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Az oldalon biztonsági renszer működik, valamint biztonsági audit logot is futtatunk. A tárhelyszolgáltató külön tűzfalat is biztosít. Az adatokat a tárhelyszolgáltatón tárolja a Tulajdonos.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan a Tulajdonos férhet hozzá, akit titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. A regisztrált felhasználók nem látják egymás e-mail címet és rendszeradatait, de a hozzászólásnál a felhasználóneve természetesen megjelenik.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését kizárólag a grammarlab.hu végzi.

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Személyes adatai nem kerülnek kereskedelmi felhasználásra, így Önnek semmilyen tennivalója nincsen. Ugyanakkor ha szeretne erről írásos nyilatkozatot is, joga kérni. Joga van írásban töröltetnie magát. A törlését elvégezheti Ön is az adatlapján vagy írásban is kérvényezheti a Tulajdonos felé, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, a gaborseres kukac grammarlab.hu címre

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

9. Cookies (sütik) kezelésről

Az oldalon a Süti ? Cookie kezelés oldalon tájékozódhat.

11. Más weboldalakra irányító linkek

A grammarlab.hu külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A grammarlab.hu semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. Jogszabályok

Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők: Tulajdonos (az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény), a magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

13. Adattovábbításról

A megadott személyes és nem személyes adatok nem kerülhetnek továbbításra. Amennyiben be vagyunk jelentkezve a Facebookra vagy a Youtube-ra, és úgy nyitjuk meg a weboldalról a csatornákat, akkor azok bejelentkezve nyílnak meg. Ebben az esetben sem történik semmilyen adattovábbítás ezekre az oldalakra.

14. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi ? frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Az adatvédelmi módosításáról csak helyesírási hibák javítása esetén nem történik értesítés.

15. Teendők az adatvédelmi elveink elutasítása esetén

Amennyiben kifogást találsz az adatkezelési elveinkkel kapcsolatban, valamelyik vagy összes pontja elfogadhatatlan számodra, akkor joga van törölnie a profilját, vagy írásban (info kukac grammarlab.hu) is jelezheti nekünk.

Ellenkező esetben a regisztrációja határozatlan ideig tárolva marad az oldalon.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

1.    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy ? közvetlenül vagy közvetve ? azonosítható természetes személy;

2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat ? különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.    különleges adat:
? a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
? az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.    bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5.    közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6.    közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ? teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő ? kezeléséhez;

8.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján ? beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is ? adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely ? ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot ? az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

?         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).

?         2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).

?         2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.