PREFER – JOBBAN SZERET

I prefer cold water TO hot water

Do you prefer swimming pools or lakes?

LAKE – TÓ

SOME / ANY

some: valamennyi

 • Állító mondatban használjuk
 • Többesszámú vagy megszámlálhatatlan főnevek előtt áll

We have SOME milk in the fridge

any: semennyi, akármennyi, bármennyi

 • Kérdő vagy tagadó mondatokban használjuk
 • Többesszámú vagy megszámlálhatatlan főnevek előtt áll

Do we have ANY cheese in the fridge?
We don’t have ANY cheese in the fridge

MUCH / MANY

Jelentése: sok

 • Kérdésben vagy tagadásban szerepelnek
 • A much megszámlálhatatlan, a many megszámlálható főnevekkel áll

Do you have much money?
I don’t have many friends

How much / How many? – Mennyi?

envelope
notebook
plaster
antibiotics
scissors
pencil

What sort? – Milyen fajta?
What do you mean? – Mit akarsz mondani?

Whatever, whoever, whenever, wherever, whichever, however

 • Ezek után a szavak után egyenes szórend következik:

ALANY + ÁLLÍTMÁNY + TÁRGY + TÖBBI MONDATRÉSZ

You can drink whatever you want
Wherever you go, I will go with you
Whenever you arrive, I will be at home

CLAUSES OF CONTRAST – MEGENGEDŐ MELLÉKMONDATOK

Kötőszavak: but, however, although, despite, despite the fact, in spite of, in spite of the fact, nonetheless, nevertheless, though

 • Ezek a mellékmondatok két ellentétes gondolatot fejeznek ki

I have a lot of friends. However, I only have one real friend
I have a lot of friends; however, I only have one real friend

Although my grandfather is 80 years old, he is still very clever

despite / in spite of + ING / főnév (valami ellenére)

Despite / in spite of the bad weather, we played outside yesterday

despite / in spite of the fact that + clause (azon tény ellenére, hogy…)

Despite the fact that the weather was bad, we played outside yesterday

nonetheless / nevertheless – mindazonáltal

I like ice cream. Nonetheless, who doesn’t?

though – ámbár, habár

I have a lot of friends. Though, I have only one real friend / I have only one real friend, though

CLAUSES OF PURPOSE – CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK

Kötőszavak: to, in order to, so as to (azért, hogy), so that, in order that (azért, hogy)

1, Ha a mondat egyalanyos:

I went to the shop TO / IN ORDER TO / SO AS TO buy some milk

2, Ha a mondat kétalanyos

The children go to bed early SO THAT / IN ORDER THAT they won’t be tired tomorrow
The policeman stopped the traffic SO THAT / IN ORDER THAT the children could cross

So that / in order that + alany + WILL / CAN

Tagadás:

in order not to
so as not to

even though – valami ellenére

even though + mellékmondat

A, AN

an apple
a book

 • Az an magánhangzók előtt áll
 • Az a mássalhangzók előtt

a diagram
a computer
an orange

MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN FŐNEVEK

 • A megszámlálhatatlan főnevek nem tehetők többesszámba

Ételek és italok: meat, milk, butter, yoghurt, beer, wine, water
Anyagok: silver, gold, iron, sand, air
Időjárási elemek: snow, rain, temperature
Elvont fogalmak: music, money, business, love
Utazással kapcsolatos szavak: accomodation, luggage

How many? / How much? – Mennyi?

 • How many megszámlálható, a how much megszámlálhatatlan főnevekkel áll

LIKE / WOULD LIKE

like – szeret, kedvel valamit

like + ing / főnév

I like swimming
I like books

would like – szeretne / szeretne csinálni valamit

Használat:

would like + tárgy
would like TO + ige

I would like a bigger TV – Szeretnék egy nagyobb TV-t
I would like to swim in the ocean – Szeretnék úszni az óceánban

 • Az ing végződésű melléknevek dolgok tulajdonságát írják le:

The match was exciting – A mérkőzés izgalmas volt

belief
strength
heights
racism
brotherhood
improvement
success

UNCOUNTABLE / PLURAL NOUNS / COLLECTIVE NOUNS

 • Megszámlálhatatlan főnevek:

weather, traffic, business, money, accommodation, love, advice, rubbish, behaviour, belief, health, furniture, luggage, homework, research, work, bread, water, silver, gold, air, iron

 • Csaktöbbes főnevek:

trousers, scissors, clothes, eyes, ears, outskirts

 • Csoportos főnevek

Az olyan főnevek után mint a family, audience, class, crew, staff állhat egyes vagy többesszám is:

The class was / were doing what the teacher said
The crew was / were serving the passenger

Egyesszám esetén a csoport egészére hivatkozunk, ahol mindenki ugyanazt végezte
Többesszám esetén a csoport tagjaira KÜLÖN-KÜLÖN célzunk, ahol mindenki mást csinált

 • A police szó után mindig többesszám van

First Conditional:

If + Simple Present + will

If we are late, Ann will be angry

Second Conditional:

If + Simple Past + would

If I won the lottery, I would buy a new house

RAISE MONEY FOR SOMETHING – pénzt szerez valamire
BE PLEASED TO DO SOMETHING – örül, hogy megtehet valamit
GET BETTER AT SOMETHING – Jobb lesz valamiben
GREAT ACHIEVER – nagyon eredményes személy

PRESENT PERFECT / PRESENT PERFECT CONTINUOUS

I have called my manager three times today
I have been calling my manager all-day

 • Present Perfectet használunk, ha eredményről, tapasztalásról beszélünk
 • Present Perfect Continuoust használunk, ha az időtartamon van a hangsúly

That castle has stood there for 1000 years
I have been waiting for the bus for 1 hour

 • Present Perfectet használunk akkor, ha valailyen állandó, szüntelen állapotról van szó
 • Present Perfect Continuoust használunk, ideiglenes, nem régóta tartó dolgokról beszélünk

COMPARISON OF ADJECTIVES – MELLÉKNÉVFOKOZÁS

1, Ha a melléknév egyszótagú:

slow – slower – the slowest
fast – faster – the fastest
bright – brighter – the brightest

 • Az Y-r végződő mellékneveket ugyanígy képezzük, függetlenül a szótagszámtól:

easy – easier – the easiest
friendly – friendlier – the friendliest

2, Ha a melléknév többszótagú:

expensive – more expensive – the most expensive
dangerous – more dangerous – the most dangerous
careful – more careful – the most careful

Rendhagyó alakok:

good – better – the best
bad – worse – the worst

interesting – érdekes

HASONLÍTÁS:

than – mint

New York is bigger than London
Summer is hotter than spring
Mercedes is more expensive than Dacia

középfok + than + alany

What…like? – Milyen?

What is your car like?

What + alany + like

HAVE GOT

 • Birtoklást fejez ki

Jelentése: van neki valami

SUCCEED IN SOMETHING – Sikerül valamit megcsinálnia
PICK UP ON SOMETHING – Felszed valamilyen tudást
PAY ATTENTION TO SOMETHING – Figyelmet szentel valamire
RELY ON SOMEBODY – Megbízik valakiben
HAVE A TALENT FOR SOMETHING – Van tehetsége valamihez
HAVE ACCESS TO SOMETHING – Hozzáférése van valamihez

THINK OF / ABOUT SOMETHING

I often think of my old friends
I am thinking about the problem

VALAMILYENNEK LENNI VALAMIBEN

be good / bad / expert AT something

HAVE AN APTITUDE FOR SOMETHING – Van érzéke valamihez
GIFTED – Tehetséges
TALENTED – Tehetséges

GADGET – elektronikus eszköz

PRESENT PERFECT

Képzés: have + ige 3

Használat:

 • Ha valami még mindig tart:

We have lived in London for 5 years

 • Ha tapasztalatról beszélünk:

I have visited London three times

 • Ha időpont nélküli eseményekről beszélünk a múltban:

I have eaten Mexican food

Időhatározók: for, since, yet, already, just, ever, never, before

PRESENT PERFECT AND SIMPLE PAST

I have eaten Mexican food
I ate Mexican food last week

 • Present Perfectet használunk ha időpont nélküli eseményekről beszélünk. Simple Past esetén megadjuk az időpontot

I have made a cake
I made a cake

 • Present Perfect esetén van eredménye egy cselekvésnek, Simple Past esetén a cselekés vagy esemény már lezárult és nincs hatása a jelenre.
 • Present Perfectet használunk akkor is, ha egy újdonságról, hírszerű eseményről beszélünk. Ezt követően azonban a további részleteket Simple Past-ben mondjuk:

An aeroplane has crashed near town. The pilot was drunk. He lost control over the plane.

BEEN / GONE

Where is Susan?

She has gone to the shop
She is in the bedroom. She has been to the shop.

 • been esetén voltunk valahol, de már visszajöttünk
 • gone esetén elmentünk valahova és még most is ott vagyunk

FUTURE FORMS

Simple Future (will)

 • When we talk about on-spot decisions

I like this dress. I will buy it.

 • When we talk about promises

I will call you tomorrow.

 • When we talk about predictions

I think John will be a successful businessman

 • When we talk about simple facts

Tomorrow will be Sunday

Present Progressive

 • We use it to talk about organised, arranged programs or events

We are watching a film tonight at the cinema

Going to

 • We use it to talk about intentions

My flat is very old. I am going to move soon.

 • We use it to talk about something that is about to happen

Look at those clouds! It is going to rain!

SHALL

 • We use shall to express offer

Shall I call you later?

PROBABILITY – VALÓSZÍNŰSÉG KIFEJEZÉSE

must be – bizonyára

Sarah is not here. She must be sick.

 • Bizonyosságot, erős valószínűséget fejez ki

can’t be -lehetetlen

Sarah is sick. She can’t be here now.

 • Lehetetlenséget fejez ki

looks like – úgy látszik

Sarah’s face is so pale. She always looks like a sick person.

DE!

Sarah looks sick.

look like + (melléknév) + főnév
look + melléknév

may be / might be – lehet, hogy

Where is Sarah? She may be / might be in the garden

 • A may erősebb mint a might

VOCABULARY

earworm – when a song is being played in your head all-day
to have his day – when something is too old or archaic
get into his head – when you remember something easily
word for word – saying or reading something exactly the same way
perk up – get up
captive audience – people who like listening or watching something
hit a false note – when you say something that you should not

ALL / EVERY / MOST

all – mind

All students should do their homework
All the students should do their homework / All of the students should do their homework
The students all should do their homework

 • Névelő nélkül bizonyos dolgokról beszélünk általános értelemben
 • Névelővel bizonyos dolgok meghatározott csoportjáról beszélünk
 • Az all of the… szerkezetben az of tetszőlegesen kitehető
 • Az all állhat a főnév után is közvetlenül
 • Az all nem használható önmagában

all + alany
alany + all

every – mind

Every person should be nice to the other one
Every child behaves nicely if they get a good education at home

 • Every után az ige E/3 szerint kerül ragozásra és egyesszám áll utána

Every day – minden nap
All day – egész nap

most – legtöbb

Most people have friends
Most of the people liked the performance

 • A most of nélküli használata általános értelemre utal
 • A most of the… szerkezet meghatározott dolgok csoportjára utal

NO, NONE, ANY

no – nincs

I have no money

 • A no az ige után áll és a tárgyat előzi meg
 • A no-t nem lehet kétszer tagadni

none – egy sem

Do we have milk? No, we have none
None of the children liked the class
None of us are hungry now

 • A none önállón is használható

Használat:

none of + főnév
none of + névmás

any – sem, akár, bár

We don’t have any milk
Do you have any milk?

BOTH, EITHER, NEITHER

both – mindkettő

Both you and me like the same type of films
Both of them like comedies
She and her husband both go to the cinema
Both the sister and the brother went to the party

 • Both + névmás 2 + and + névmás 2 (both…and)
 • Both + of + névmás
 • Alany + both
 • Both the + alany 1 + and + alany 2

either…or – vagy…vagy

 • Két dologra vonatkozik

I want either the red shirt or the blue shirt
I want either of / us / you / them
I want either

 • either + főnév + or + főnév
 • either of + névmás
 • az either önmagában is használható

neither…nor – sem…sem

 • Két dologra vonatkozik

I like neither the red shirt nor the blue shirt
I like neither of them
I like neither

 • neither + főnév + nor + főnév
 • neither of + névmás
 • a neither önmagában is használható

carry out an experiment

Scientists carried out a new experiment

be a guinea pig

People volunteered to be a guniea pig because they needed money

What is the weathe like?

What…like? – Milyen?

What + főnév + like

ARTICLES – GENERALISATION

 • Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek elé nem teszünk névelőt, ha azokról általános értelemben beszélünk:

Books are expensive
Music is good for the soul
Time waits for no man

 • Utak, utcák, hidak, parkok, boltok, és éttermek esetén nem használunk névelőt

INVERSION

little, nowhere, under no circumstances, not only, rarely, only…when

Negative expression + inverse word order (auxiliary verb + subject + main verb)

Under no circumstances are you allowed to go out
Rarely can we go on holiday
Nowhere did we go on holiday last year
Seldom do I meet my friends

Hardly…when

Hardly + Past Perfect + when + Simple Past

Hardly had I left my house when it started to rain

No sooner…than

No sooner had I left my house than it started to rain

Previous articleWeekly grammar – Heti nyelvtan
Next articleWhat is Anglicanism?